ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ – TÒA THÁNH TÂY NINH

■ Cao Ðài Ðại Ðạo là một con đường rộng lớn hướng dẫn nhơn sanh tu hành tiến hóa, đạt các phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, và cuối cùng đạt đến sự hiệp nhứt vào Ðấng Cao Ðài.

■ Cao Ðài Ðại Ðạo là một nền tôn giáo lớn, có một giáo lý và triết lý cao siêu, dung hợp được tất cả giáo lý và triết lý đã có từ trước đến nay của loài người, do Ðấng Chúa Tể CKVT gọi là Ðấng Cao Ðài mở ra trong thời kỳ Hạ nguơn mạt kiếp, để cứu độ toàn cả nhơn sanh trên thế giới trước khi cuộc Tận Thế diễn ra, chuyển sang thời kỳ Thượng nguơn Thánh đức.

Xem chi tiết

NGŨ NGUYỆN

Năm điều cầu nguyện khi vào cửa Đạo :

CÁC NGÀY CÚNG LỄ HẰNG NĂM ÂM LỊCH TẠI TÒA THÁNH:

Lịch cúng lễ

Lễ Đàn
Ngày (AL)
Lễ rước THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT – Tiểu Đàn.
01/01
Đại lễ ĐỨC CHÍ TÔN – Đại Đàn.
09/01
Lễ Thượng Ngươn – Đại Đàn.
15/01
Vía Đức Thái Thượng Lão Quân – Đại Đàn.
15/02
Vía Đức Phật Quan Âm – Đại Đàn.
19/02
Vía Đức Phật Thích Ca – Đại Đàn..
08/04
Kỷ niệm hội ngày qui thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp.T.Đài – Tiểu Đàn
10/04:
Via Đức Quan Thánh Đế Quân – Đài Đàn.
 
 
24/06
Lễ Trung Ngươn – Đại Đàn.
15/07
Đại Lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG – Tiểu Đàn..
15/08:
 

LỊCH CÚNG LỄ

Lễ Đàn
Ngày (AL)
Vía Đức Lý Đại Tiên kiêm Giáo Tông ĐĐ.TK.PĐ – Đại Đàn.
18/08
Vía Đức Khổng Thánh – Đại Đàn.
27/08
Kỷ niệm hội ngày qui thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý Đầu Sư và chư Chức Sắc hàng Thánh Nam Nữ – Tiểu Đàn.
13/10
Lễ Hạ Ngươn và kỷ niệm ngày khai ĐĐ.TK.PĐ – Đại Đàn.
15/10
Vía Đức Jésus Christ – Đại Đàn.
 
25/12(DL)
Lễ đưa chư THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT triều Thiên – Tiểu Đàn.
24/12
– Cúng Sóc Vọng ngày mùng 1 và ngày Rằm (15) hằng tháng – Tiểu Đàn..
 
      Chú ý:
1/ Lễ Thượng Ngươn, Trung Ngươn, Hạ Ngươn : các Thánh Thất – Điện Thờ Phật Mẫu địa phương dọng U Minh cùng thời điểm với Tòa Thánh : từ mùng 1 đến hết ngày Rằm (15) của tháng 1, 7, 10 âm lịch.
2/ Ngày Rằm (15) tháng 8 hằng năm các Điện Thờ Phật Mẫu địa phương chỉ cúng Đàn theo thông lệ, không được lập nghi cúng Hội Yến Diêu Trì Cung.
3/ Ngày kỷ niệm hội : ở địa phương chỉ cúng Tiểu Đàn tại Thánh Thất mà thôi.

Tuyên ngôn của Đức Cao Đài

 
Sở dĩ, ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần gọi là Ngày Khai Đạo, vì ngay từ đêm mở Đạo, Đức Cao Đài đã chính thức lần đầu tiên ban cho đôi câu liễn lập giáo:

CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN

 
Xem diễn giải